Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace   

       ŠKOLNÍ ŘÁD

Vypracovala:

Andrea Jurůjová

Datum účinnosti:

1.9.2015

Termín předložení pedagogické radě:

31.8.2015

 

I. ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

Řád Mateřské školy Brno, Slunná 25, příspěvkové organizace (dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, řízení, partnerské vztahy a zejména práva a povinnosti dětí, rodičů, zaměstnanců, partnerských organizací s přihlédnutím k místním podmínkám.

 

Řád MŠ vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze :

 • Zákona 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním  a dalším vzdělávání
 • Vyhlášky č.14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání
 • Vyhlášky č.43/2006, kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání

 

Údaje o MŠ :

 • Zřizovatelem je MČ Brno – jih 
 • MŠ je právním subjektem
 • Statutárním zástupcem je ředitelka MŠ
 • MŠ zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání opírající se o vlastní Školní vzdělávací program
 • MŠ je doplňkem rodinné výchovy dítěte předškolního věku
 • Součástí MŠ je výdejna stravy, MŠ nemá vlastní kuchyni, jídlo se dováží z MŠ Hněvkovského

Docházka do MŠ

 • Omlouvání dítěte
 • Omezení provozu
 • Úplata za předškolní vzdělávání
 • Bezpečnost dětí
 • Předávání informací
 • Práva a povinnosti dětí
 • Práva a povinnosti učitelky
 • Práva a povinnosti rodičů
 • Zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 • Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy
 • Organizace dne

 

1.1 Základní údaje

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou k 1. 1. 2003. Zřizovatelem je Statutární město Brno - městská část Brno-jih, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno. Škola je samostatným právním subjektem. Součástí školy je školní jídelna. Statutárním orgánem školy je ředitelka. Škola má 1 třídu pro děti věkově smíšené, s celodenním provozem. Třída mateřské školy se naplňuje do 24 dětí. Celková kapacita školy je 24 dětí. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí, bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností. Další údaje o mateřské škole jsou ostatních dokumentech, vydaných mateřskou školou.

 

 

1.2 Předmět činnosti, cíle předškolního vzdělávání

Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku, která navazuje na výchovu v rodině. Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů v součinnosti s rodinou. Obsah vzdělávání je uveden ve školním vzdělávacím programu. Škola je zaměřena na tělesnou a pohybovou výchovu k celkovému zdravému životnímu stylu.

 

1.3 Dokumentace mateřské školy

V mateřské škole je vedena tato dokumentace:

 • Zakládací listina
 • Zřizovací listina
 • Řády školy (organizační, pracovní, provozní, školní)
 • Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
 • Zápis do obchodního rejstříku
 • Dokumentace BOZP
 • Podací deník
 • Kniha úrazů, záznamy o úrazech
 • Statistické výkazy
 • Školní matrika
 • Doklady o přijímání dětí a prominutí úplaty (správní řízení)
 • Směrnice a vnitřní nařízení
 • Zprávy o vlastním hodnocení školy
 • Protokoly a záznamy o provedených kontrolách, inspekční zprávy
 • Personální a mzdová evidence, hospodářská dokumentace
 • Účetní evidence
 • Smlouvy
 • Školní vzdělávací program
 • Třídní vzdělávací programy
 • Záznamy o docházce
 • Záznamy o dětech
 • Záznamy z kontrol a hospitací

 

1.4 Bezpečnost dětí v MŠ:

Mateřská škola je u silnice, kde je malý provoz, rodiče parkují přímo na silnici, proto dbáme zvýšené pozornosti a opatrnosti při příchodu a odchodu z mateřské školy, nepouštět dítě samotné, ale opouštět prostor pouze v  doprovodu rodiče nebo jimi pověřené osoby. Děti nesmí sami volně pobíhat před školou, rodič plně odpovídá za dodržení bezpečnosti.

Po zazvonění rodičů jde pracovnice otevřít. Za sebou při odchodu jsou rodiče vždy povinni zavřít hlavní dveře.

Rodiče jsou povinni dítě předat a převzít od učitelky ve třídě, nesmí posílat dítě do třídy samotné, stejně tak ho učitelka nesmí poslat do šatny samotné. Učitelka zodpovídá za bezpečnost svěřených dětí od doby převzetí dětí od zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby, než je zase předá zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě.

Do MŠ se nevnášejí kočárky, musí zůstat za budovou MŠ, na zahradě. Vstup do šatny je úzký, jedná se o únikové cesty, které musí zůstat volné, průchodné. Rodiče jsou povinni kola, koloběžky nechávat za budovou MŠ a nevnášet je do budovy nebo šatny dětí, neopírat  o budovu MŠ.

Na začátku školního roku rodiče oznámí veškeré telefonní kontakty, na které v případě náhlého onemocnění dítěte může pedagog zavolat.

V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte a okamžitě informovat rodiče, co se stalo. Pokud rodiče nemohou ihned pro dítě přijet a je nutné lékařské ošetření, pedagog zajistí doprovod a prvotní lékařské ošetření u nejbližšího dětského lékaře. Doprovod může být jakýkoli zaměstnanec MŠ.

V případě konání akcí, které nejsou v přímé souvislosti s činností školy a účast na nich je dobrovolná a vyžaduje přítomnost rodičů nebo jiné zodpovědné osoby, za dítě plně zodpovídají rodiče po celou dobu konání akce. Před konáním akce jsou seznámeni s bezpečnostním předpisem a svým podpisem potvrdí seznámení s ním. V průběhu akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti, zejména:

 • Pokud se akce koná na zahradě mateřské školy, jsou rodiče seznámeni s používáním herních prvků a zodpovídají za jakékoli jeho poničení
 • Pokud se stane úraz, je možné požádat o první pomoc zaměstnance MŠ
 • Pokud se jedná o akci, kde děti plní nějaké úkoly, jsou rodiče i děti seznámeni s pravidly, bezpečností a u každého stanoviště je zajištěn dozor dospělé osoby
 • V případě táborového ohně je určena zodpovědná osoba, která se o oheň stará od jeho zapálení až do úplného uhašení
 • Všichni zúčastnění jsou povinni dodržovat veškerá bezpečnostní opatření

 

 

II. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁVA A POVINNOSTÍ

Jsou určeny především Listinou práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon).

 

2.1  Práva a povinnosti obecně:

Práva (všeobecně vychází z Listiny práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte):

 • Volný vstup do MŠ i tříd
 • Být vyslechnut
 • Být respektován
 • Právo na vlastní názor
 • Vyjadřovat se k výchovně vzdělávací práci s přihlédnutím k požadavkům RVPP a právům dítěte

Práva dětí:

 • Dítě má právo na svobodu projevu
 • Dítě má právo na ochranu před násilím, týráním fyzickým i psychickým, zanedbáváním
 • Dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj
 • Dítě má právo na ochranu zdraví
 • Postižené děti mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti
 • Dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj
 • Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělání
 • Dítě má právo na plný rozvoj osobnosti
 • Dítě má právo na svobodnou hru

Další práva dětí:

 • Zvolit si hru nebo činnost podle svého přání
 • Na pomoc dospělého
 • Být vždy vyslechnut
 • Jít kdykoli na toaletu
 • Kdykoli se napít - pitný režim
 • Být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova
 • Dokončit hru
 • Jíst pouze to a tolik, kolik chtějí

Povinnosti dětí:

Chovat se podle pravidel, která si stanoví na začátku roku.

 • Uklízet hračky a ostatní věci na svá místa
 • Dodržovat hygienické návyky - mytí rukou mýdlem, čištění zubů, používání kapesníků, samostatné používání WC
 • Upevňovat a dodržovat společenské návyky - pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc, neskákat si do řeči, naslouchat si
 • Dodržovat bezpečnostní pokyny - neběhat mezi stolečky, chodit opatrně po schodech, neubližovat kamarádům, nedělat nebezpečné věci ohrožující vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních dětí
 • Neničit hru kamarádům, spory řešit vzájemnou domluvou, nebrat věci, které mi nepatří
 • Neopouštět třídu bez domluvy s učitelkou
 • Při pobytu venku dbát pravidel bezpečnosti
 • Chovat se slušně ke všem osobám pohybujícím se v prostředí MŠ
 • Neničit zařízení MŠ ( viz dále )
 • Dodržovat bezpečnostní pokyny při pobytu venku a akcích pořádaných MŠ
 • Učit řešit konflikty ústně, vzájemnou domluvou
 • Neskákat si do řeči, naslouchat si

 

2.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců

Práva :

 • Možnost volného vstupu do MŠ, účastnit se probíhajících činností v MŠ
 • Být seznamováni se Školním vzdělávacím programem, spolupodílet se na něm svými nápady, náměty, připomínkami, a to i anonymně
 • Možnost hovorových hodin, po skončení přímé výchovně vzdělávací práce u dětí – po dohodě s učitelkou být seznamováni s chováním dítěte, znalostmi, v nezbytně nutném případě ihned
 • Možnost osobního jednání s ředitelkou po předchozí telefonické domluvě na tel. č.545233701 mobil: 736487734
 • Účastnit se akcí pořádaných MŠ
 • Půjčovat si odbornou literaturu ze školní knihovny po domluvě s pedagogickým pracovníkem
 • Ochutnat školní jídlo (při onemocnění dítěte s sebou domů do jídlonosičů nebo z porce svého dítěte odebrání na ochutnání), připomínkovat jídelníček
 • Být neprodleně informován o nevolnosti, nemoci, úrazu svého dítěte

Povinnosti :

Vymezuje Zákon o rodině č.91/1998 Sb.o rodině

 • Předávat dítě osobně pedagogické pracovnici, při odchodu dítěte též kontaktovat učitelku
 • Dbát na čistotu dítěte
 • Nedávat do MŠ dítě, které jeví známky nemoci
 • Nedávat dětem žádné přívěsky, prstýnky a jiné šperky
 • Dbát na oblečení a vhodné obutí dětí
 • Udržovat pořádek v šatně a ve skříňkách
 • Platit včas úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • Omluvit kratší nepřítomnost osobně nebo telefonicky a řádně odhlašovat a přihlašovat dítě ke stravování
 • Dodržovat Školní řád a další dokumenty týkající se provozu MŠ a výchovně vzdělávací práce
 • Upozornit učitelku na jakékoli změny v rodině ovlivňující psychický a fyzický stav dítěte, na skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály mimo mateřskou školu – mdloby, nevolnost, úraz atd.
 • Upozornit učitelku na výskyt infekčních onemocnění v rodině nebo nejbližším okolí, po nemoci infekčního charakteru přinést potvrzení o bezinfekčnosti
 • Upozornit na změnu údajů do školní matriky (telefonních čísel, změnu bydliště, rodinných poměrů atd.)
 • Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • Chránit majetek a zařízení školy

Informace jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu zákona č. 106/1999Sb. ve znění č. 61/2006 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

2.3 Práva a povinnosti zaměstnanců mateřské školy

Práva a povinnosti všech zaměstnanců jsou dány zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dalšími platnými právními předpisy, vnitřními směrnicemi a řády, pracovními náplněmi, školním vzdělávacím programem, ročním pracovním plánem, závěry z pedagogických a provozních rad, Listinou práv a svobod.

 

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci

Práva a povinnosti všech zaměstnanců:

Kompetence jsou určeny v pracovních náplních

Práva:

 • Odmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem, pokud by byl v rozporu s Úmluvou o právech dítěte
 • Možnost zapůjčení inventáře (zejména literatury) se souhlasem ředitelky
 • Vyjadřovat se, navrhovat změny v provozu MŠ a výchovně vzdělávacím procesu
 • Na 0,5h. přestávky v práci nejpozději po odpracování 6 hodin práce

Povinnosti:

 • Plnit příkazy ředitelky MŠ
 • Dodržovat pracovní kázeň
 • Plně využívat pracovní dobu, zapisovat do Knihy příchodů a odchodů, vést evidenci pracovní náplně a přesčasové práce
 • Dodržovat předpisy bezpečnosti práce, ochrany zdraví a protipožární předpisy
 • Ohlašovat ředitelce veškeré osobní změny a ostatní údaje týkající se změn v nemocenském pojištění a dani ze mzdy
 • Chránit majetek MŠ, řádně hospodařit se svěřenými prostředky a v hodně zacházet s inventářem MŠ
 • Uchovávat služební tajemství
 • Respektovat práva dětí, rodičů, ostatních zaměstnanců a partnerů
 • Dodržovat pravidla chování:
 • Umět naslouchat
 • Projevit a pojmenovat city
 • Přistupovat ke každému dítěti individuálně
 • Povzbuzovat a motivovat
 • Být důsledná a pravdomluvná
 • Být pružná a spolupracovat s ostatními
 • Mít smysl pro humor
 • Vyzařovat přátelství a lásku

Ředitelka:

 • Rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytovaného vzdělávání
 • Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání, pedagogických pracovníků, vytváří podmínky pro jejich další vzdělávání
 • Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti a přijímá následná opatření
 • Stanovuje organizaci a podmínky provozu školy
 • Zajišťuje seznámení zákonných zástupců s výsledky výchovně vzdělávacího procesu
 • Odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny
 • Předkládá rozbor hospodaření
 • Rozhoduje o přijetí a ukončení předškolního vzdělávání
 • Rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Provozní zaměstnanci:

 • Jejich povinnosti vyplývají z Pracovních náplní a Provozního řádu MŠ
 • Jsou přímo podřízeni ředitelce MŠ
 • Spolupracují s pedagogickými zaměstnanci, rodiči a ostatními partnery
 • Respektují všechny zaměstnance MŠ

Práva a povinnosti učitelky:

 • Kompetence zaměstnanců jsou vymezeny v pracovních náplních

Práva :

 • P.učitelka má právo nepřijmout dítě, které nebylo včas přihlášené do MŠ
 • Má právo nepřijmout dítě, které se jí jeví jako nemocné a mohlo by ohrozit zdraví ostatních dětí
 • Má právo upozornit rodiče na nevhodnost oblečení dítěte a vyžadovat nápravu
 • Má právo nevydat dítě jiné osobě, než je zákonný zástupce dítěte nebo osoba k tomu zmocněná, na základě sepsaného zmocnění se zákonným zástupcem
 • Odmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem, pokud by byl v rozporu s Úmluvou o právech dítěte

Povinnosti :

 • Dodržuje školskou legislativu, zejména zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání
 • Její práce vychází z Pracovní náplně, Zákoníku práce, RVP PV, ŠVP, závěrů pedagogických porad
 • Paní učitelka zodpovídá za bezpečnost a výchovnou činnost svěřených dětí
 • Zodpovídá za zajištění ochrany dětí před sociálně patologickými jevy – šikanou, týráním, drogami apod.
 • Má povinnost informovat rodiče o změnách při provozu MŠ – úraz dítěte, změna zdravotního stavu
 • Zamezit vstupu cizích osob bez prokázání totožnosti a pověření do MŠ
 • Nepodávat osobní, soukromé informace o dítěti jiné osobě než zákonnému zástupci, uvedenému v rozhodnutí o přijetí dítěte k docházce do MŠ nebo osobě k tomu zákonným zástupcem určené (písemným souhlasem)
 • Plnit příkazy ředitelky
 • Dodržovat pracovní kázeň
 • Chránit majetek MŠ, řádně hospodařit s prostředky svěřenými organizací a řádně zacházet s inventářem MŠ
 • Uchovávat služební tajemství
 • Respektovat a dodržovat práva dětí i rodičů

Ostatní partneři:

Zřizovatel:

 • Spolupráci upravují právní normy
 • Blíže určuje plán spolupráce

Další partneři:

 • Některé vztahy upravují právní normy, další vyplývají z momentální potřeby MŠ:

-            SPC, PPP, ZŠ, KHS, MMB, JMKÚ, Městská policie, místní dobrovolní hasiči, logopedická poradna – logopedická depistáž a další

 

 

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

3.1 Provozní doba, předávání a vyzvedávání dětí

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Provozní doba mateřské školy je denně od 6,30 hod do 16,30 hod.

 

Docházka do MŠ:

Příchod do MŠ do 8,30 hodin (8,30 – 9,00hod. probíhá úklid chodeb a je třeba, aby všechny děti již byly v MŠ). Polední děti odcházejí z MŠ 12,20 – 12,40 hod.- po 12,40 hod. jsou již všechny děti na lehátku a pozdější odchody dětí ruší při poledním klidu. Odpolední děti odcházejí mezi 14,45 – 16,30 hod. Děti, které v odpoledním klidu nespí, si mohou od 13,30 (po úklidu jídelny) hrát, výtvarně tvořit nebo dělají pracovní činnost, kterou jim připraví p.uč. Odvádět mohou rodiče děti v jinou dobu individuálně z rodinných důvodů po dohodě s p.řed. nebo p.uč. V době poledního klidu od 12,40 – 14,40 se děti nevyzvedávají. Dítě si vyzvedávají zákonní zástupci dítěte nebo jimi pověřená osoba na základě sepsání „zmocnění“ s paní ředitelkou.

 

Omlouvání dítěte:

Známou nepřítomnost oznámí zákonný zástupce dítěte předem. Pokud nepřítomnost není předem známa, omluví zákonný zástupce dítě neprodleně. Děti se omlouvají den předem nejpozději do 12,00 hod., rodiče odhlašují stravné do sešitu umístěného v šatně dětí. Informace ohledně stravování získávají rodiče na informativních schůzkách, během roku je mají k dispozici na nástěnce.  Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po dohodě se zřizovatelem, po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • dítě bez omluvy do MŠ nejméně dva týdny nedochází
 • zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ
 • zástupce dítěte neplatí včas úplatu za předškolní vzdělávání nebo stravné, je dlužníkem
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte (první tři měsíce)lékař nebo poradenské zařízení

 

Vydávání obědů:

Pokud dítě onemocní, rodiče si mohou vyzvednout oběd pro dítě v MŠ. Oběd zákonnému zástupci nebo osobě pověřené zákonným zástupcem vydá zaměstnanec výdejny, a to v době od 11,30 hod. – 11,50 hod.. Jídlo se vydává pouze do jídlonosičů (žádné jiné nádoby nejsou z důvodu hygieny přípustné), do jiných nádob zaměstnanec výdejny jídlo nevydá.

Pokud dítě trpí alergiemi na některé potraviny a nebo některé jídlo vysloveně nesnáší, rodiče písemně upozorní zaměstnance MŠ a dodají lékařské potvrzení. Pokud dítě potřebuje dietní stravu ze zdravotních důvodů, vše řeší zákonný zástupce individuálně s ředitelkou školy ve spolupráci s vedoucí školní jídelny.

 

Omezení provozu MŠ:

Rozsah omezení nebo přerušení provozu stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem. Provoz je možné uzavřít i z nenadálých důvodů (výpadek proudu, porucha kotle atd.), v takovém případě řed. upozorní rodiče ihned, jak je to možné. V době omezení nebo přerušení provozu není řed. povinna zajistit umístění dítěte do jiné MŠ, to je povinností rodičů. Pouze v době nečekaného přerušení provozu je možné po dohodě s ostatními ředitelkami MŠ v městské části zajistit náhradní MŠ, ale pouze pro zaměstnané matky a z vážných důvodů.  

 

Režim dne:

  6,30 - 10,00      příchod dětí do MŠ(děti mohou přicházet kdykoliv dle   

                           potřeby rodičů,doporučujeme však do 8,30),

                           spontánní a tvořivé hry, individuální práce, skupinová a vzdělávací činnost

  9,00 - 10,00      příprava na přesnídávku, hygiena

10,00 - 12,00      hygiena, převlékání, pobyt venku, kulturní akce, výlety,  apod.    

12,00                  oběd

12,15 - 12,40      odchod dětí domů, po odhlášení rodičů

13.00 - 14,15      individuelní relaxace, četba, průběžné vstávání  u  dětí, které nespí,

                           u  školáků,  13,30 volná nebo individuální činnost u stolečků

14,15 - 14,30      vstávání , převlékání, hygiena

14,30                  svačina, hygiena,  spontánní aktivity dětí, možnost  dokončení dopolední

                           činnosti

14.40                  vyzvedávání dětí

16,30                  uzavření mateřské školy

 

Veškeré činnosti mohou být během dne upravovány, probíhají skupinově nebo individuálně, spontánně nebo řízeně. Vše se přizpůsobuje potřebám a zájmům dětí, aby  byly vedeny přirozeným dětským způsobem.

 

3.3 Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá elektronickým způsobem v městě Brně. O přesném termínu zápisu je veřejnost včas informována formou plakátů v obecních vývěskách a oznámením v obecních novinách a na webových stránkách MŠ.

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

Výše částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Výši úplaty stanoví ředitel po dohodě se zřizovatelem. Děti, které MŠ navštěvují maximálně 4 hodiny denně, platí maximálně 2/3 ze stanovené částky. Netýká se dětí, které v daném roce dovrší 6 roků a v následujícím roce nastoupí povinnou školní docházku, ty jsou od úplaty osvobozeny. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce a přinese potvrzení od lékaře, lze snížit základní stanovenou částku za příslušný kalendářní měsíc na 2/3. Dítě, které nastoupí předčasně povinnou školní docházku a doloží řediteli přijetí do ZŠ, je po zbývající měsíce docházky do MŠ od úplaty osvobozeno. V době omezení nebo přerušení provozu mateřské školy delší než 5 vyučovacích dnů bude úplata poměrně snížena. Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Na rok 2015 – 2016 je stanovena ve výši 510,- Kč měsíčně. Dětem, které nejsou občany ČR, nebo členských států EU, mají-li oprávnění k pobytu delší než 90 dní, je stanovena výše úplaty za stejných podmínek, jako občanům ČR (zák. 343/2007 Sb.).

 

Předávání informací:

Veškeré osobní informace týkající se dětí jsou předávány pouze zákonnému zástupci, který je uveden v rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Pouze zákonný zástupce může dát svolení – pro druhého rodiče (ústní), pro jinou osobu (písemné), že informace můžeme předat i jiné osobě.

 

3.4  Ukončení docházky do mateřské školy:

Rodiče mohou ukončit kdykoliv docházku svého dítěte v mateřské škole. Písemně oznámí ředitelce termín ukončení docházky a domluví se s ředitelkou o vyrovnání platby za školné a stravné.

Ředitelka školy může po písemném upozornění rodičů ukončit docházku dítěte do mateřské školy, jestliže:

 • se dítě bez omluvy jeho zástupcem nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

 

3.5 Stravování

Mateřská škola dováží stravu ze školní jídelny MŠ Hněvkovského. Rodiče vyřizují vše, co se týká stravování, se školní jídelnou na MŠ Hněvkovského, kde veškeré informace poskytne vedoucí školní jídelny paní Jitka Maděryčová. Odhlášení a přihlášení dětí zajišťuje provozní pracovnice MŠ Slunná paní Jana Spáčilová.  Dovoz stravy zajišťuje pan Jaroslav Klíma.

 

3.6. Odklad povinné školní docházky

Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, oznámí to ředitelce mateřské školy nejpozději do konce ledna, před začátkem přijímacího řízení na následující školní rok, aby bylo dítěti uchováno místo v mateřské škole. Po obdržení rozhodnutí  o odkladu školní docházky ze základní školy odevzdají rodiče jeho kopii ředitelce mateřské školy.

 

IV.  PODMÍNKY   ZAJIŠTĚNÍ   BEZPEČNOSTI   A  OCHRANA   ZDRAVÍ  DĚTÍ A JEJICH  OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

Mateřská škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, vytváří podmínky pro jejich zdravý rozvoj a pro předcházení sociálně patologickým jevům, zajišťuje bezpečnost  a ochranu zdraví při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech, poskytuje dětem informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, vede evidenci úrazů, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy:

 • Ve všech prostorách MŠ včetně zahrady platí zákaz kouření, používání omamných látek a alkoholu
 • Zaměstnanci MŠ s dětmi navštěvují pouze známá, bezpečná místa, dbají, aby děti neopustily vymezený prostor, při pobytu na zahradě se uzamyká branka
 • Při pohybu mimo MŠ děti vždy upozorní na nebezpečí, na způsob chování při nálezu nebezpečných věcí - injekční stříkačky, obvazy apod.
 • Vést děti ke zdravému způsobu života - přiměřeně věku a schopnostem seznamovat děti s nebezpečím různých závislostí - drog, alkoholem, kouřením, hráčstvím 
 • Vysvětlovat klady zdravého životního stylu a zápory nezdravého
 • Vést děti ke kamarádství, neubližovat slabším, nesmát se postiženým - vytvářet příznivé sociální klima mezi dětmi
 • Spolupracovat s dětmi s integrací, nezesměšňovat je, pomáhat jim

 

Obsah školního vzdělávacího programu zahrnuje témata, která cíleně směřují k prevenci sociálně patologických jevů a projevů diskriminace.

Prevence :

 • Komunikační kruh
 • Spolupráce se zákonnými zástupci
 • Spolupráce s Městkou policií
 • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou
 • Spolupráce se Speciálními pedagogickými centry
 • Výukové  a vzdělávací programy

 

V. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

 • Pro zacházení s hračkami a materiály jsou dohodnutá určitá pravidla a děti jsou povinny je dodržovat.
 • K šetrnému zacházení s materiály a zdroji jsou děti vedeny v průběhu celodenních činností a v rámci rozvoje kompetencí. V případě poškození majetku v důsledku nedodržení daných pravidel jsou děti vedeny k řešení a nápravě. Pokud situaci nezvládnou vyřešit sami či s pomocí zaměstnanců školy, je nutná spoluúčast zákonných zástupců.
 • V případě poškození majetku většího rozsahu podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Všichni zainteresovaní mají při pobytu v MŠ práva a povinnosti vytyčené tímto Řádem.

Nerespektování tohoto řádu ze strany rodičů může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. Řád MŠ nabývá platnosti 1.9.2015

 

 

 

V Brně dne 31. 8. 2015                          Bc. Andrea Jurůjová, DiS

                                                                         ředitelka MŠ

 

 

 

Školní řád ke stažení:

Školní řád MŠ Slunná 25.doc